participatie in de gemeente amsterdam

Gemeenten geven zelf vorm aan de landelijke wet- en regelgeving. Hoe jouw gemeente dit invult, heeft dus veel invloed op hoe jij je werk kunt uitoefenen. Hieronder een schets hoe de gemeente Amsterdam dit doet.

van wet naar verordening

Vanaf 1 januari 2015 werd de gemeente Amsterdam in het kader van de Wmo 2015 verantwoordelijk voor een hele rits zorgvoorzieningen (ambulante ondersteuning, dagbesteding, kortdurend verblijf, beschermd wonen en doventolk). Deze voorzieningen vormen samen met het aanbod dat voor 1 januari 2015 al bestond als het Amsterdams zorgstelsel. Daar horen ook de basisvoorzieningen in de stadsdelen bij, net als aandacht voor mantelzorgondersteuning en cliëntondersteuning.

Amsterdam zoekt zorgvuldig naar de balans tussen de verantwoordelijkheid van inwoners zelf, en de verantwoordelijkheid van de gemeente om hen te ondersteunen. Één en ander is vastgelegd in de Verordening Wmo en Nadere regels en het Financieel besluit. Dit vormt de basis waarop de gemeente Amsterdam de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitvoert.

meedoen aan de samenleving

Naast de Wmo bieden ook de Jeugdwet en Participatiewet een nieuw kader voor het ontwikkelen van beleid. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om mensen waar mogelijk te bewegen naar betaald werk; ook degenen zonder recht op een uitkering. Werk en participatie zorgt ervoor dat mensen meedoen aan de samenleving en dat geeft mensen in veel gevallen zelfvertrouwen. Het vergroot het gevoel van welzijn en is positief voor de stad.

Sommige Amsterdammers zijn echter niet in staat om op eigen kracht hun weg te vinden in de samenleving. De gemeente biedt hulp en ondersteuning zodat deze mensen een stap vooruit kunnen zetten. Dat levert ook op langere termijn positieve effecten op, zoals besparingen op zorgkosten, verbetering van de veiligheid voor de stad en betere de kansen voor opgroeiende kinderen.

van verordening naar beleid

Doel van het beleid is dat Amsterdammers meer dan voorheen de regie over hun eigen leven hebben en ook bijdragen ook bij aan het leven van anderen. Bij het zoeken naar een oplossing bij een ondersteuningsvraag is de Amsterdammer zelf en diens omgeving in dit geval de dragende kracht.

De eigen kracht en het gebruik van talenten en mogelijkheden om zelf oplossingen te vinden voor problemen is het uitgangspunt. Dit wordt door de gemeente vervolgens gefaciliteerd en gestimuleerd. Dat doet de gemeente bijvoorbeeld door de inzet van basisvoorzieningen in de wijk en het ondersteunen van mantelzorg.

Verbindingen tussen zorg en werk

Er zijn allerlei beleidsontwikkelingen om meer verbindingen te leggen tussen de verschillende wetten rondom participatie. Dit is belangrijk omdat het beleid ten aanzien van werk en inkomen nog relatief losstaat van het beleid rondom maatschappelijke ondersteuning en van jeugdzorg. Dit terwijl de professionals in de praktijk vaak al met alle terreinen te maken hebben.

Daarom: maatwerk

Maatwerk vraagt om het leggen van verbindingen tussen (het beleid vanuit) verschillende wetten en met andere uitvoerende organisaties. Door bewust te zijn van elkaars doelstellingen en expertise, wordt het makkelijker om elkaar op de juiste momenten in te zetten. Zo kun je op een natuurlijke manier samenwerken, wat een persoonlijke benadering bevordert. Betrokken partijen en professionals werken waar nodig samen, en in het geval van meervoudige problematiek is er één aanpak met een plan en één regisseur: maatwerk dus.

Hoe dan?

De gemeente Amsterdam probeert jou als vakmens zo veel mogelijk op weg te helpen in het samenwerken met verschillende organisaties. Door samen te werken en elkaar te ontmoeten kun je elkaars expertise benutten, maar ook je eigen deskundigheid bevorderen. Dat kan op veel manieren:

in de wijk
Er wordt steeds meer gefocust op ondersteuning op wijkniveau. Onder de noemer wijkzorg zijn er netwerken opgezet die ondersteunende professionals bij elkaar brengen.

tijdens een werkbezoek
Als je op bezoek gaat leer je veel. De Omslag organiseert voor de gemeente en wijkallianties zogenoemde Jekuntmeer-tours. Allerlei participatieprofessionals krijgen een rondleiding langs het (informele) aanbod voor participatie dat een stadsdeel te bieden heeft.

bij een werksessie of netwerkbijeenkomst
Elkaar ontmoeten in een lerende praktijk blijkt de beste methode om problemen op te lossen. Er zijn werksessies, netwerkbijeenkomsten en andere mogelijkheden om elkaar te vinden. Kijk onder bijeenkomsten voor de sessies die gepland staan.