waar werk je?

Je taak en rol in je functie wordt voor een groot deel bepaald door waar je werkt. Bovendien zijn er veel verschillende functies. Wat houden die allemaal in?

werken bij gemeente of maatschappelijke organisatie

Binnen het participatie-vak kan een onderscheid worden gemaakt tussen professionals die werken voor de gemeente (bijvoorbeeld klantmanagers), en professionals die werken voor maatschappelijke organisaties (bijvoorbeeld trajectbegeleiders). Hoewel de inzet participatie-ondersteuning is, kan de focus, aanpak en achtergrond behoorlijk verschillen.

werkzaam bij een maatschappelijke organisatie?

Professionals die werken vanuit maatschappelijke organisaties, werken ondersteunend vanuit het sociaal domein. Als professional houd je je met verschillende participatiestappen bezig. Maar het doel van het werk ligt vooral bij het ondersteunen van de eigen regie en zelfredzaamheid van de klant. Deze brede focus geeft de professional veel bewegingsruimte en vrijheid voor eigen invulling.

werkzaam bij de gemeente?

De grootste groep participatieprofessionals die bij de gemeente werken zijn klantmanagers. Zij focussen zich vooral op de werk- en inkomensmogelijkheden van de klant. Daarnaast onderscheiden zij zich van andere participatieprofessionals doordat zij vallen onder de Algemene wet bestuursrecht.

Klantmanagers voeren namens het college van Burgemeester en Wethouders lokale verordeningen en wetten uit die te maken hebben met werk en inkomen. Deze besluiten zijn vatbaar voor bezwaar en beroep. Dit zorgt voor een grote verantwoordelijkheid bij participatieprofessionals die werken bij de gemeente. Op de site van de beroepsvereniging voor Klantmanagers kun je meer lezen over de ontwikkeling en taken van klantmanagers.

al die functies, wat houden ze in?

Participatiecoach, trajectbegeleider, inkomensconsulent, klantmanager etcetera: functienamen die allemaal te kenmerken zijn als ‘participatieprofessional’ en die je vast vaak voorbij ziet komen; maar wat houden deze beroepen eigenlijk in?

klantmanager

De klantmanager werkt voor de gemeente. In de gemeente Amsterdam kan dit zijn bij de afdelingen van WPI zoals W&R of de Amsterdamse Aanpak voor statushouders. Afhankelijk van de afdeling helpt de klantmanager de klant met zijn ondersteuningsaanvraag door diens mogelijkheden te onderzoeken en hier de vervolgstappen voor te regelen. Veel van dit werk bestaat dus uit het onderzoeken van de mogelijkheden en het koppelen van de klant aan andere organisaties voor verdere participatiestappen.

inkomensconsulent

De inkomensconsulent toetst het inkomen van de klant en kijkt of diegene recht heeft op een uitkering en de hoogte hiervan. De inkomensconsulent werkt vaak bij de gemeente en staat meestal niet in direct contact met de klant. Uitkeringsaanvragen en andere financiële voorzieningen worden vaak aangevraagd via de klantmanager.

trajectbegeleider

Een trajectbegeleider biedt intensieve en persoonsgerichte ondersteuning aan klanten op weg naar onderwijs, werk of andere vormen van participatie. Dit wordt ook wel ‘het traject’ genoemd. Vaak zijn trajectbegeleiders werkzaam bij maatschappelijke organisaties.

jobcoach

Het werk van de jobcoach lijkt op dat van de trajectbegeleider. Het verschil tussen beide beroepen is dat de trajectbegeleider de klant vooral naar werk begeleidt, en de jobcoach ook nog tijdens het werk coacht. Hierbij is het de bedoeling dat de werkgever indien nodig uiteindelijk de begeleiding overneemt.

maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker ondersteunt mensen met psychosociale problematiek die hen belemmert in hun dagelijks leven, zoals burenruzies of eenzaamheid. Een doel van de maatschappelijk werker kan zijn om iemand zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.

maatschappelijk dienstverlener

Maatschappelijke dienstverlening is een overkoepelende term voor verschillende vormen van ondersteuning, vergelijkbaar met die van een maatschappelijk werker. Een maatschappelijk dienstverlener kan bijvoorbeeld werkzaam zijn in de schuldhulpverlening, maar kan ook juridische ondersteuning of zelf maatschappelijk werk bieden.

participatiemedewerker

Een participatiemedewerker ondersteunt burgerinitiatieven die de participatie van de burger zelf of een groep mensen wil bevorderen. Participatiemedewerkers zijn vaak aandachtsfunctionarissen in wijk of stadsdeel, die werken vanuit de buurt of een huis van de wijk.

participatiecoach

De participatiecoach is werkzaam bij een maatschappelijke organisatie en ondersteunt mensen op een vrijblijvende manier naar participatie. De focus ligt vooral op de talenten van deze mensen en het coachen van de ontwikkeling hiervan.

Wmo-consulent

De Wmo-consulent is werkzaam bij de gemeente en beoordeelt aanvragen rondom Wmo-voorzieningen. Een aanvraag wordt zo mogelijk binnen de gemeente afgehandeld of doorgezet naar een externe organisatie.
Lees meer over de Wmo-voorzieningen van gemeente Amsterdam.

Of je nu trajectbegeleider bent of klantmanager, als participatieprofessional ben je meester in je vak en ondersteun je anderen om weer mee te doen.

Meer inzicht krijgen in al deze beroepen? Kijk eens in het functieboek van de CAO Sociaal Werk, welzijn en maatschappelijke dienstverlening.